KORPORATIVNO VOLONTIRANJE

Korporativno volontiranje je oblik društveno odgovornog poslovanja i podrazumijeva svako poticanje zaposlenika na volontiranje od strane poslodavca koje pomaže neprofitnom sektoru i doprinosi razvoju zajednice. Kao takvo, može se odvijati unutar ili izvan radnog vremena.

Prema istraživanju koje je VCZ proveo tijekom studenog i prosinca 2016. godine među 50 tvrtki kao GLAVNE DOBROBITI od volontiranja zaposlenika za TVRTKU, ZAPOSLENIKE I ŠIRU ZAJEDNICU sudionici su prepoznali u najvećoj mjeri:

 • jačanje timskog duha unutar poduzeća i razvoj međuljudskih odnosa
 • jačanje povjerenja zajednice u poduzeće i bolji imidž
 • jačanje komunikacijskih vještina i empatije i jačanje unutarnjeg zadovoljstva i motivacije
 • dobrobiti navodi se razvoj solidarnosti, humanosti i senzibiliteta za potrebe drugih
 • aktivno i odgovorno građanstvo i veća participacija u društvenim zbivanjima

Uspješni volonterski program zaposlenika bazira se na ostvarivanju dobrobiti / vrijednosti za sve uključene dionike na način da:

 • podupire ciljeve i vrijednosti TVRTKE
 • je usklađen sa interesima ZAPOSLENIKA
 • doprinosi rješavanju stvarnih potreba u ZAJEDNICI

Modeli korporativnog volontiranja

 • Izvan-organizacijsko volontiranje odnosi se na volontiranje zaposlenika sukladno vlastitom interesu, inicijativi i slobodnom vremenu, a eventualni dogovori događaju se kroz suradnju na poslu
 • Inter-organizacijsko volontiranje podrazumijeva da zaposlenici biraju aktivnosti i udruge / organizacije samostalno, a poslodavac ih u tome podupire.
 • Intra-organizacijsko volontiranje odnosi se na proaktivno razvijanje strateških prilika za volontiranje zaposlenika od strane tvrtke.

Po svom trajanju i učestalosti razlikujemo:

 • Jednokratno volontiranje – u volonterskim akcijama ili drugim jednokratnim događanjima
 • Višekratno volontiranje – u nekoliko navrata, a minimalno 30 sati u razdoblju od tjedan dana do 3 mjeseca ili povremena pomoć tijekom godine po potrebi
 • Dugoročno volontiranje – na tjednoj osnovi, u razdoblju od minimalno 3 mjeseca
 • Kontinuirano/rotirajuće volontiranje u kojima se izmjenjuju timovi zaposlenika

Na svim vrstama projekata volonteri zaposlenici mogu volontirati pružajući usluge nevezane uz stručna znanja i vještine, a mogu volontirati pružajući i prenoseći upravo ta stručna znanja i ekspertizu povezanu s angažmanom u tvrtki  (volontiranje bazirano na stručnim vještinama).

U nastavku je dan kratak opis različitih modela timskog i individualnog volontiranja, kako se korporativno volontiranje uklapa u vaše društveno odgovorno poslovanje te opis uloge Volonterskog centra Zagreb u razvoju korporativnog volontiranja.

TIMSKO VOLONTIRANJE

Timsko volontiranje donosi brojne dobrobiti, a ponajviše jačanje timskog duha i razvoj međuljudskih odnosa unutar poduzeća, veliku vidljivost u zajednici i promociju tvrtke, a čime se onda jača povjerenja zajednice u poduzeće i bolji imidž tvrtke. Također, višekratno i dugoročno volontiranje timova može iznimno doprinijeti razvoju neprofitnih organizacija i zajednice u cjelini.

Timsko volontiranje se može organizirati na sljedeće načine:

 1. Jednokratne volonterske akcije – volontiranje timova zaposlenika (manjih ili većih) više puta tijekom godine u različitim NPO-ima.
 2. Nacionalne/globalne akcije za veće timove zaposlenika jednom godišnje
 3. Višekratno ili dugoročno volontiranje tima zaposlenika (3-4 osobe ili više) u NPO-ima
 4. Kontinuirano rotiranje zaposlenika u jednom NPO-u na istom projektu, u manjim timovima

Razvijeni oblici volonterskih programa unutar tvrtke imaju uspostavljene volonterske klubove zaposlenika. Volonterski klubovi omogućuju većem broju zaposlenika da se u timovima redovito i aktivno uključe u volontiranje, da prijave vlastite volonterske projekte i pritom dobiju financijsku i organizacijsku podršku od tvrtke.

Modeli jednokratnih akcija su obično jednodnevni projekti u kojima može zajednički volontirati veći broj zaposlenika. Tvrtke sve češće koriste volonterske akcije u svrhu razvoja timskog duha i međuljudskih odnosa umjesto uobičajenih team-buildinga. Ovakve akcije su snažan mehanizam povezivanja i umrežavanja zaposlenika-volontera, drugih građana, NPO-o, korisnika i drugih dionika u zajednici. Također, obilježja većih volonterskih akcija su ostvarivanje ciljeva i rješavanje konkretnih potreba u vrlo kratkom roku, brza i velika vidljivost rezultata te visoku vidljivost u zajednici i u medijima.

Nacionalne/globalne manifestacije i akcije okupljaju velik broj volontera iz različitih sektora i područja rada. Mogu biti organizirane od strane volonterskih centara i drugih udruga (npr. Hrvatska volontira, Međunarodni dan mira i međunarodni dan volontera) te se tvrtka može priključiti sa volontiranjem svojih zaposlenika. Također, veća tvrtka može samostalno potaknuti te u suradnji s drugim NPO-ima  organizirati akcije u svojim podružnicama diljem Hrvatske u kojima će sudjelovati većina zaposlenika. Na taj način se promovira volontiranje kao vrijednost i razvija kultura volontiranja na razini cijele tvrtke.

Model višekratnog ili dugoročnog volontiranja tima zaposlenika podrazumijeva da se više zaposlenika iz tvrtke (iz istog ili različitih odjela) upućuje se u jednu neprofitnu organizaciju na unaprijed određeni projekt ili na provedbu određene redovne aktivnosti. Projekti mogu biti priprema projektnih timova za rad na kompleksnijim projektima, jačanje timskog duha i/ili jačanje određenih kompetencija među zaposlenicima. Model podrazumijeva angažman najmanje tri zaposlenika koji su zainteresirani za volontiranje u odabranoj organizaciji i/ili na projektu s uloženih oko 30-40 sati po osobi u trajanju od 3-4 mjeseca, a po dogovoru može i intenzivnije. Mjesto i dinamika volontiranja su najčešće fleksibilni, po dogovoru. Volontiranje se može  jednim dijelom odvijati u uredu NPO-a, na radnom mjestu u partnerskoj tvrtki ili od doma kao online volontiranje.

Model rotiranja zaposlenika pruža mogućnost da više zaposlenika jedne tvrtke stekne zajedničko iskustvo volontiranja u istoj neprofitnoj organizaciji. Volontiranje se odvija kontinuirano kroz dulje vremensko razdoblje, a na istoj volonterskoj poziciji ili projektu se izmjenjuje više zaposlenika tvrtke (pučka kuhinja, čitanje priča djeci s posebnim potrebama, edukacija starijih u korištenju računala i sl.)

Uz sve navedeno, tvrtke kroz korporativno volontiranje može značajan doprinos u kriznim situacijama kada je iznimno važno uključivanje što većeg broja volontera u pomoć stradalima i poboljšanje situacije (poplave 2015., izbjeglička kriza 2016).

INDIVIDUALNO VOLONTIRANJE

Kroz modele individualnog volontiranja možete nagraditi, ojačati motivaciju i unutarnje zadovoljstvo svojih zaposlenika te ojačati njihove komunikacijske i druge vještine. Višekratno i dugoročno volontiranje zaposlenika bazirano na njihovim stručnim vještinama iznimno doprinosi razvoju neprofitnih organizacija i povećava njihov utjecaj u zajednici.

Individualno volontiranje može se odvijati u sljedećim modelima:

 1. Jednokratno volontiranje u akcijama po izboru zaposlenika
 2. Višekratno ili dugoročno volontiranje zaposlenika
 3. Višekratno ili dugoročno volontiranje kao tranzicija ka mirovini
 4. Povremeno posuđivanje stručnjaka za edukacije i savjetovanja djelatnika i korisnika NPO-a
 5. Plaćeni dopust zbog obavljanja socijalnih usluga (posebice u kriznim situacijama)
 6. Dugoročna pomoć udruzi po izboru tvrtke

Zaposlenicima se mogu podijeliti vaučeri kao nagrada s istaknutim brojem sati (slobodnih dana) koji im se stavljaju na raspolaganje za volontiranje u zajednici ili nekoj udruzi prema osobnim interesima i vještinama ili prema preporuci tvrtke. U volonterskom programu zaposlenika tvrtke to se može odrediti na godišnjoj razini ili specifično na zahtjev zaposlenika.

Jednokratno volontiranje u akcijama omogućava zaposleniku da od tvrtke zatraži slobodan dan da može volontirati u zajednici prema svom interesu.

Višekratno ili dugoročno volontiranje podrazumijeva rad zaposlenika na projektima po preporuci tvrtke ili po njihovom izboru. Tvrtka poslodavac mu omogućava višekratni izostanak s posla ili da za vrijeme radnog vremena uloži najmanje 30 do 40 radnih sati u trajanju od 3-4 mjeseca. Model podrazumijeva najmanje jedan tjedni angažman kod organizatora volontiranja i višemjesečnu učestalost angažmana. Poslodavac potpisuje i potvrđuje svoju suglasnost na sudjelovanje zaposlenika u volonterskoj aktivnosti te osigurava plaćeni izostanak s posla ili slobodne dane za potrebe volontiranja u neprofitnoj organizaciji.

Kod višekratnog i dugoročnog individualnog volontiranja vrlo su poželjne mentorske pozicije jer zahtijevaju vještine poput vođenja, komunikacije i prijenosa znanja i vještina. Mogu se mentorirati korisnici OV-a (odrasle osoba u nepovoljnom položaju, mladi ili srednjoškolci) ili se mogu mentorirati osobe na vodećim pozicijama unutar samog OV-a. Mentoriranje zaposlenika OV-a može biti posao pogodan za mlađe osobe unutar tvrtke jer će im ujedno  pomoći će da razviju svoje vještine.

Višekratno ili dugoročno volontiranje kao tranzicija ka mirovini podrazumijeva poticanje zaposlenika da se zadnjih godinu dana ili nekoliko mjeseci prije nego što odu u mirovinu uključe u rad civilnog društva kao volonteri i da i nakon umirovljenja ostanu aktivni građani koji daju svoje doprinose razvoju zajednice.

Kod jednokratnog, višekratnog i dugoročnog volontiranja moguće je u dogovoru sa zaposlenikom koristiti koncept  „Banka vremena“ koji podrazumijeva da osim što tvrtka omogućava zaposleniku slobodne dane za volontiranje ili plaćeni dopust, zaposlenik treba uložiti jednaku količinu svog slobodnog vremena u volontiranje.

Povremeno posuđivanje stručnjaka za edukacije i savjetovanja djelatnika i korisnika NPO-a

Model volontiranja utemeljen je na stručnim znanjima i ekspertizi te se provodi putem savjetovanja, edukacije i/ili mentoriranja zaposlenika i korisnika neprofitnih organizacijama u specifičnim područjima koja su srž djelovanja tvrtke (najčešće u uslužnim djelatnostima – financijsko, pravno savjetovanje ili savjetovanje u području komunikacija i marketinga, organizacijskog razvoja, primjeni ICT u poslovanju ili sl.) Tvrtka stavlja na raspolaganje svoje vještine i kompetencije organizacijama civilnog društva kojima je potrebna stručna pomoć u provedbi aktivnosti ili organizacijskom razvoju (npr. jednodnevna edukacija o pisanju životopisa ili izradi financijskog, marketinškog plana i sl.). Volontiranje se može provoditi u prostorijama OCD-a, u samoj tvrtki ili kroz posebno organizirana savjetovanja, razmjenu iskustava ili edukaciju koje može organizirati volonterski centar ili neka druga udruga koja se bavi jačanjem drugih organizacija civilnog društva.

Plaćeni dopust zbog obavljanja socijalnih usluga – riječ je o plaćenom dopustu (najčešće do godine dana) kojim se zaposlenicima omogućava rad za opće dobro u zajednici, a posebice je poželjan u kriznim situacijama.

Dugoročna podrška udruzi po izboru tvrtke, povremeno i po potrebi

Tvrtka odabire jednu ili više neprofitnih organizacija i pomaže joj tijekom godine ili duže u organizacijskom razvoju na način da omogući svojim zaposlenicima da sudjeluju u aktivnostima i programima/projektima odabrane NPO. Naglasak u ovoj suradnji jest jačanje organizacijskih kapaciteta organizacije i podrška u razvoju programa, projekata, poslovanja, vidljivosti. Tvrtka potpisuje sporazum o suradnji s neprofitnom organizacijom, te se međusobno dogovaraju o opsegu suradnje i načinu provedbe. (npr. pomoć pri izradi plana rada, pravilnika, rada u Upravnom odboru, povremene edukacije, metoriranje i sl.)

U sklopu svog volonterskog programa tvrtka može koristiti i model „Poticajni fondovi“ (tzv. Dollars for Doers princip) u kojima  se zbrajaju sati volonterskog angažmana svojih zaposlenika izvan radnog vremena te tvrtka isti novčani iznos (jednak broju volonterskih sati) uplaćuje nekoj volonterskoj organizaciji.

KORPORATIVNO VOLONTIRANJE KAO DIO VAŠEG DRUŠTVENO ODGOVORNOG POSLOVANJA

Danas su očekivanja za društveno odgovorno poslovanje i djelovanje u zajednici u kojoj tvrtka posluje postala globalna te volontiranje zaposlenika može biti jedan od lijepih izraza društveno odgovornog poslovanja. Volontiranje zaposlenika možemo definirati kao inicijative za opće dobro zajednice, planirane, organizirane i izvršene od strane zaposlenika i potvrđene od strane uprave koje generiraju određene prednosti za poduzeće, zaposlenike i zajednicu. Poslovni sektor se diljem svijeta odlučuje za volonterske programe jer su prednosti koje ostvaruju brojne. Navedene prednosti volontiranja zaposlenika za sve ključne dionike: poduzeća, zaposlenike i zajednicu doista pokazuju da poduzeća na koristan način mogu doprinijeti zajednici i društvu te pri tome steći prednosti za zaposlenike i samu tvrtku.

Volonterski programi zaposlenika ispunjavaju različite elemente društveno odgovornog poslovanja kao što su življenje pozitivnih vrijednosti, prakticiranje dobrog upravljanja i etičnog poslovanja, gradnju povjerenja i odnosa te pozitivan društveni utjecaj na zajednicu. Volonterski programi zaposlenika predstavljaju vrijedno ulaganje u odgovorno i aktivno građanstvo. Kvalitetnim provođenjem programa volontiranja zaposlenika, zajedničkom suradnjom te boljim razumijevanjem vrijednosti i karakteristika svakog sektora, volontiranje zaposlenika može doprinijeti i izgradnji cjelovitijeg i stabilnijeg društva te razvoju novih i inovativnih pristupa.

Korporativno volontiranje ima prednost u tome što za razliku od novčanih ili materijalnih donacija daje rezultate koji su vidljivi odmah i to na način da tvrtka i njezini zaposlenici koji poklanjaju svoje vrijeme sudjeluju u njihovom ostvarivanju. Osim toga dijeljenjem i prijenosom znanja, vještina i stručne ekspertize neprofitnim organizacijama, daju se značajni i dugoročni doprinosi razvoju civilnog društva koje će time biti sposobnije kvalitetnije odgovarati na aktualne potrebe zajednice i društva i otpornije na svakojake izazove.

Korporativno volontiranje unosi dašak svježeg zraka u prosječan radni tjedan, potiče timski duh i osjećaj zaposlenika da rade za tvrtku koja djeluje na dobrobit zajednice u kojoj žive.

U razvoju programa korporativnog volontiranja mogu vam pomoći upravo akteri iz sfere civilnog društva, koji su upoznati s konkretnim potrebama zajednice i sigurno imaju dobru sliku o tome kako ovim putem postići najveći učinak. Volonterski centar Zagreb na razvoju korporativnog volontiranja radi od 2007. godine i rado ćemo vam pomoći da napravite prve poteze u pravom smjeru.

ULOGA VOLONTERSKOG CENTRA ZAGREB U RAZVOJU KORPORATIVNOG VOLONTIRANJA

Volonterski centri pružaju podršku tvrtkama u razvoju volonterskih programa zaposlenika kroz:

 • pomoć pri povezivanju s neprofitnim organizacijama,
 • redovito informiranje o prilikama za volontiranje zaposlenika,
 • pomoć oko organizacije većih volonterskih akcija koje tvrtke pokreću kao vid team building-a za zaposlenike,
 • savjetovanje i edukaciju o korporativnom volontiranju za vodstvo tvrtke i/ili neprofitne organizacije
 • redovita organiziranja nacionalnih volonterskih akcija u koje se tvrtke mogu uključiti
 • motivacijska predavanja i drugi oblici edukacije i promicanja volonterstva unutar tvrtke
 • alate za učinkovito praćenje i evidenciju zaposlenika volontera

Pri uspostavljanju ili unaprjeđivanju volonterskih programa u tvrtkama, Volonterski centar Zagreb potpisuje Sporazum o suradnji u području korporativnog volontiranja s tvrtkom te se obavezuje:

 • identificirati i educirati NPO-e o programima korporativnog volontiranja i pripremi kvalitetnih volonterskih projekata u kojima mogu volontirati zaposlenici tvrtki
 • izraditi bazu/katalog NPO-a i volonterskih projekata kreiranih za volontiranje zaposlenika
 • informirati tvrtke o otvorenim volonterskim projektima/aktivnostima i NPO-ima u kojima zaposlenici mogu volontirati (uskoro i putem Nacionalnog servisa za volontiranje)
 • uputiti i povezati tvrtke i neprofitne organizacije i imati ulogu medijatora prema potrebi
 • osigurati savjetodavnu podršku NPO-ima i tvrtkama pri provedbi volonterskih projekata i aktivnosti
 • poticati i organizirati sastanke Mreže za razvoj korporativnog volontiranja
 • organizirati jednodnevno godišnje događanje „Tržnica volontiranja“ (Marketplace) na kojem će se povezivati tvrtke i neprofitne organizacije
 • organizirati skupna savjetovanja, razmjenu iskustava, edukaciju ili trening za više neprofitnih organizacija ukoliko tvrtka povremeno ustupa svoje stručnjake za edukaciju i savjetovanje
 • osigurati praćenje angažmana (kvantitativno) zaposlenika tvrtke
 • provoditi evaluaciju učinaka volontiranja zaposlenika u OCD-u kroz ankete među organizatorima volontiranja (na individualnoj, organizacijskoj i nacionalnoj razini).

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *